แนวทางการจัดสรรกองทุน ปี 2561 จาก powerpoint ที่นำเสนอของ สปสช.เขต

https://drive.google.com/file/d/1v6PjWTKjNuuaSwxwEeJRBsvS0Md9ettd/view?usp=sharing