อบรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลในชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลจากอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว