ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่อิมแพค เมืองทองธานี

ตัวแทนเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าหลวง

ซึ่งประกอบไปด้วย

      นพ.ประดิษฐ ธนาเดชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
      นายชูพงษ์ คงเกษม สาธารณสุขอำเภอท่าหลวง 
      นายแพทย์ประวิน แพทย์ประจำโรงพยาบาลท่าหลวง
      นางจันทนา ชวฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ
      นางสาวมาลี เกื้อกิจ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
                  ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพอำเภอ
ในด้านการลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ สืบเนื่องจากอำเภอท่าหลวง เดิมเป็นพื้นที่เกิดอุบัติเหตุจราจรสูงมาก ทำให้นางสาวมาลี เกื้อกิจ
พยาบาลวิชาชีพประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้จัดทำโครงการลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ดังกล่าว  กลยุทธหลักของความสำเร็จคือ
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานอำเภอ เทศบาล อบต.ทุกแห่ง ตำรวจ การทาง โรงงาน และเอกชนในพื้นที่
ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุจราจรลดลงอย่างชัดเจน และการดำเนินงานที่มีระบบ และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ภาพรับเกียรติบัตรแห่งความภูมิใจ