วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางรพ.ท่าหลวง และสสอ.ท่าหลวง ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผน ปี 2561 โดยมีการนำปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และตัวชี้วัดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน