ขอแสดงความยินดีกับ รพ.ท่าหลวงที่ติด 1 ใน 10 ในการประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ปี 2560 

นำมาซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

ประเภท Oral ได้ แก่

1.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระยอง

2.โรงพยาบาลปากท่อ

3.โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ประเภท Poster ได้ แก่

1.โรงพยาบาลชัยบุรี

2.โรงพยาบาลนาโพธิ์

3.โรงพยาบาลท่าหลวง

4.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

5.โรงพยาบาลเมืองปาน

6.โรงพยาบาลกรุงเทพภเกู ็ต

7.โรงพยาบาลอุดรธานี

Poster สำหรับเข้าประกวด