โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลท่าหลวง