โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลท่าหลวง โดยท่านนายอำเภอท่าหลวง เป็นประธาน พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา

 

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ