โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 

 

โรงพยาบาลท่าหลวง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในโรงพยาบาลและบริเวณรอบๆนอกอาคาร บ้านพักภายในโรงพยาบาล และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลท่าหลวง

มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเก็บขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง รวมทั้งภาชนะอื่นๆ ที่น้ำขังได้ ไม่ให้ยุงมาวางไข่ตามแหล่งน้ำขัง ตามธรรมชาติได้เขตพื้นที่โรงพยาบาลท่าหลวง ยังเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากได้เข้าสู่ฤดูฝน

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ