โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

สิทธิหลักประกันถ้วนหน้าสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

“แสดงบัตรประชาชน” ทุกครั้งที่ใช้สิทธิรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ โรงพยาบาล

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ