โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี

โรงพยาบาลท่าหลวงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรี

เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๒

งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลท่าหลวงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๒
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเลือกนำเสนอการ
สืบสานตำนานโอสถพระนารายณ์ การทำยาอังคบพระเส้น ยาทาพระเส้นและเจ้าหน้าที่แต่งไทยเชิญชวนเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

POST BY :ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ