EB3
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 ตัวอย่างโครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (ไตรมาสที่ 2)  NEW 2020-03-12 งานพัสดุ 21
2 ตัวอย่างโครงการที่ 1 วงเงินตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป (ไตรมาสที่ 2)  NEW 2020-03-12 งานพัสดุ 17
3 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ ไตรมาสที่ 2   NEW 2020-03-12 งานพัสดุ 20
4 บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ จำนวน 2 โครงการ (ไตรมาส 2)  NEW 2020-03-12 งานพัสดุ 18
5 โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด   2019-12-16 งานพัสดุ 60
6 โครงการที่ 1 วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (ไตรมาสที่ 1)   2019-12-16 งานพัสดุ 48
7 หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ไตรมาสที่ 1    2019-12-16 งานพัสดุ 41
8 บันทึกข้อความ/แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ต่อสาธารณะ (ไตรมาส 1)   2019-12-13 งานพัสดุ 42