โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี


EB9
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)   2020-03-13 39
2 ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน สป.สธ. พ.ศ.2560   2020-03-13 44
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552   2020-03-13 42
4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH   2020-03-13 40
5 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   2020-03-13 35
6 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน   2020-03-13 29
7 บันทึกข้อความเผยแพร่และแบบฟอร์มการเผยแพร่   2020-03-13 34