EB9
NO
หัวข้อ
วันที่
โพสต์โดย
ดูเนื้อหา
VIEWS
1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  NEW 2020-03-13 19
2 ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน สป.สธ. พ.ศ.2560  NEW 2020-03-13 22
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  NEW 2020-03-13 21
4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  NEW 2020-03-13 20
5 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  NEW 2020-03-13 18
6 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  NEW 2020-03-13 14
7 บันทึกข้อความเผยแพร่และแบบฟอร์มการเผยแพร่  NEW 2020-03-13 18